Planinarski izlet SLOVENSKA KORUŠKA (20 – 21.05.2023.)