Na temelju Statuta PD Glas Istre čl.3. , na Redovnoj sjednici Skupštine planinarskog društva Glas Istre održanoj 18.12.2019. na prijedlog Upravnog odbora godine donijela je:

 

PRAVILNIK O RADU VETERANSKOG ODSJEKA PD GLAS ISTRE

I

OPĆI DIO

Članak 1.

Veteranski odsjekplaninarskog društva „GLAS ISTRE“ Pula, u daljnjem tekstu ODSJEK, je organizirana skupina starijih članova Društva, ali i svih ostalih članova koji preferiraju oblike planinarske aktivnosti osmišljene i prilagođene veteranskoj sekciji.

Članak 2.

ODSJEK za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini Društva, a svoju djelatnost provodi u skladu sa Statutom Društva i ovim Pravilnikom.

II

CILJEVI

Članak 3.

Ciljevi ODSJEKA su:

 • Sudjelovanje u aktivnostima koje organizira Društvo,
 • Organiziranje manje zahtijevnih izleta prikladnih za članove Odsjeka
 • Očuvanje tradicije i povijesti Društva
 • Briga, skrb i pomoć starijim i bolesnim sadašnjim i bivšim članovima Društva
 • Sudjelovanje u ostalim aktivnostima koje organizira Društvo,
 • Suradnja s ostalim odsjecima, sekcijama i komisijama unutar Društva, u aktivnostima primjerenim dobi svojih članova (foto sekcija, markacistička, gospodarska)
 • organiziranje edukativnih, kulturnih, putopisnih predavanja vezanih za aktivnost planinarenja i boravaka prirodi

III

ORGANIZACIJA ODSJEKA

Članak 4.

Rad u ODSJEKU je dragovoljan i obavlja se u skladu s načelima javnosti, kolegijalnosti, odgovornosti, informiranosti, reizbornosti i demokratskog odlučivanja.

Članovi ODSJEKA su članovi koji su na prijavnom listiću članova Društva odabrali veteranski  ODSJEK.

Članak 5.

ODSJEK predstavlja pročelnik, a u slučaju njegove spriječenosti i zamjenik pročelnika. Pročelnika, zamjenika pročelnika biraju članovi ODSJEKA između sebe, dvotrećinskom većinom, na vrijeme oddvije godine, a na iste dužnosti mogu biti birani ponovno. Izbor potvrđuje Upravni odbor Društva.

Članak 6.

Sjednice ODSJEKA saziva pročelnik, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Sve odluke se donose natpolovičnom većinom glasova svih nazočnih aktivnih članova ODSJEKA.

ODSJEK svoje sjednice održava najmanje jedanput u dva mjeseca, a po potrebi i češće te  o tome vodi zapisnik koje pohranjuje u svoju arhivu.

Članak 7.

Pročelnik upravlja radom ODSJEKA sukladno Statutu Društva i ovom Pravilniku, provodi odluke ODSJEKA, i Društva, te obavlja i druge administrativne zadaće od interesa za ODSJEK, a o svom radu i aktivnostima ODSJEKA podnosi godišnja izvješća Upravnom odboru Društva.

U slučaju njegove odsutnosti, odnosno spriječenosti, funkciju pročelnika obavlja zamjenik pročelnika

IV

ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE

Članak 8.

U slučaju potrebe, a zbog neizvršavanja preuzetih obaveza, nepoštivanja ovog Pravilnika i Statuta Društva, pročelnik ili zamjenik pročelnika mogu biti smijenjeni i prije isteka mandata od 2 godine, te se prilikom njihovog smjenjivanja izabire novi pročelnik odnosno zamjenik pročelnika. Odluku o izvanrednoj smjeni dostavlja se u roku od 8 dana od izvršenja u pisanom obliku Upravnom odboru Društva.

Odluka o izvanrednoj smjeni pročelnika ili njegova zamjenika donosi se uz suglasnost natpolovične većine glasova aktivnihčlanova ODSJEKA .

 

Članak 9.

Prava članova su:

 • Sudjelovanja u svim aktivnostima ODSJEKA,
 • Birati i biti biran na sve dužnosti u ODSJEKU,

Članak 10.

Dužnosti i obveze članova su:

 • sudjelovanje u izletimaODSJEKA,
 • sudjelovanje u organiziranju i pripremi izleta,
 • edukacija, obnavljanje i prenošenje znanja unutar ODSJEKA i Društva,

Članak 11.

Članstvo u ODSJEKU prestaje:

 • na osobni zahtjev,
 • prestankom članstva u Društvu,
 • isključenjem iz članstva po odluci ODSJEKA i/ili Društva

V

ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 12.

Odgovornosti članova ODSJEKA regulirane su ovim Pravilnikomi Statutom Društva.Svaki član ODSJEKA ispunjenom pristupnicom prihvaćasudjelovanje „na vlastituodgovornost“u svim aktivnostima ODSJEKA.

VI

PRESTANAK RADA

Članak 13

ODSJEK prestaje sa radom ako djeluje suprotno odredbama ovog Pravilnika ili Statuta Društva, odnosno ako ne ispunjava ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovan.

O prestanku rada ODSJEKA odlučuje Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora Društva.

 

VII

 ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj pravilnik donesen je u skladu sa Statutom Društva.

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na internetskim stranicama Društva, a nakon provedenog postupka sukladno Statutu Društva.

U Puli, 4.12.2019 godine

                               

Pročelnik Veteranskog odsjeka PD Glas Istre                                                    Predsjednik PD Glas Istre

     Darko Lukšić                                                                                                                       Goran Kos