Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona
o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), izvanredna
izborna Skupština Planinarskog društva „Glas Istre“ na svojoj sjednici održanoj 21. travnja
2017. god. donijela je

STATUT
PLANINARSKOG DRUŠTVA „GLAS ISTRE“ PULA

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područja djelovanja
Planinarskog društva „Glas Istre“ (u daljnjem tekstu: Društvo) sukladno ciljevima,
djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno
zakonu; uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu; prava, obveze i
odgovornosti te stegovna odgovornost članova; način vođenja popisa članova, tijela Društva,
njihov sastav i način sazivanja sjednica; izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje
mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora
Društva; međusobna prava i obveze Društva i ustrojstvenih oblika; prestanak postojanja
Društva; imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom; postupak s imovinom u slučaju
prestanka Društva; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja
značajna za Društvo.

 

Članak 2.

Naziv društva je: Planinarsko društvo „Glas Istre“. Društvo ima sjedište u Puli, Ulica 43.
istarske divizije broj 9.
Odluku o adresi Društva donosi Upravni odbor.

 

Članak 3.

Društvo djeluje samostalno i neovisno na osnovi ovog Statuta i programa rada Hrvatskog
planinarskog saveza.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva i programskih zadaća Društvo surađuje sa znanstvenim
institucijama, trgovačkim društvima, školama, sportskim udrugama i zajednicama,
ustanovama, tijelima državne uprave i lokalne samouprave. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i
organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, pri čemu odluku o tome donosi Skupština
Društva. U tijelima saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju osobe za koje postoji zapreka sukladno odredbama Zakona o sportu.
Društvo može imati podružnice i sekcije koje mogu imati pravnu osobnost, o čemu odluku
donosi Skupština Društva.
Društvo može osnivati sekcije i specijalizirane službe (za školovanje kadrova, alpinizam,
sportsko penjanje, speleologiju, orijentaciju, planinarske puteve, zaštitu prirode, vodiče,
planinarsko skijanje i drugo) koje moraju brojati najmanje deset članova i donijeti pravilnik o
radu.
Rad sekcija i specijaliziranih odsjeka vode voditelji koje izabiru sami članovi i predlažu ih za
imenovanje Upravnom odboru.

 

Članak 4.

Rad Društva je javan.
Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:
• pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim
izvješćima koja se objavljuju na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Društva, na
posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
• putem medija.

Članak 5.

Društvo ima svojstvo pravne osobe koje stječe upisom u registar udruga kod Ureda državne
uprave Istarske županije u Puli.
Za preuzete obveze Društvo odgovara svim svojim sredstvima.
Društvo zastupaju i predstavlja predsjednik Društva i dopredsjednik.

Članak 6.

Društvo ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, u kojem su uz obod upisane riječi
PLANINARSKO DRUŠTVO „GLAS ISTRE“ – PULA.
Središnji dio pečata zauzima znak Planinarskog saveza Hrvatske.
Za računske i manipulativno-administrativne poslove upotrebljava se pečat istog oblika i
sadržaja promjera 20 mm.

 

Članak 7.

Rad u Društvu je dragovoljan društveni rad koji se odvija u skladu s načelima javnosti,
kolegijalnosti, odgovornosti, informiranosti, reizbornosti i demokratskog odlučivanja.

 

SVRHA, CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 8.

Ciljevi društva su :
• poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih
aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem
psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za
tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti.
• osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.
Zbog važnosti što brojnijeg uključivanja članstva u temeljne planinarske djelatnosti :

• vođenja društvenih izleta (vodiči društvenih izleta),
• označavanje planinarskih puteva (markacisti),
• zaštitu planinske prirode (čuvari planinske prirode).
Društvo vodi računa o navedenim nazivima te svoje članstvo obučava da samostalno i
dobrovoljno obavlja zadaće stručnog organiziranja i vođenja izleta za članove Društva, u
izgradnji, uređenju, održavanju i označavanju planinarskih puteva, čuvanja, unapređivanja i
vrednovanja planinske prirode i čovjekove okoline.
Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

Ciljane skupine su :
• građani – opća populacija (oznaka iz Popisa skupina 19).
• djeca – opća populacija (oznaka iz Popisa skupina 8).
Djelatnosti Društva su:
• stvaranje uvjeta za razvoj planinarske djelatnosti,
• organiziranje djelatnosti za očuvanje planinske prirode i čovjekove okoline te
očuvanja kulturno-povijesnih spomenika u planinama,
• organiziranje izleta, pohoda, tura, ekspedicija, taborovanja, planinarskih natjecanja i
drugih oblika planinarskih i društvenih aktivnosti,
• organiziranje izgradnje, obilježavanja, čuvanja i održavanja planinarskih puteva, staza,
transverzala i veznih puteva,
• jačanje materijalne osnovice i imovine planinarstva te vođenje brige o gradnji,
održavanju i čuvanju planinarskih objekata, kuća, skloništa, domova i sl.,
• propagiranje planinarstva kod mladeži i građana te organiziranje i provođenje
odgojno-obrazovnog i kulturnog rada među planinarima,
• njegovanje planinarske etike, razvijanje čovjekoljublja, nesebičnosti, ispravnog
odnosa prema prirodi i smisla za njezino očuvanje,
• stvaranje uvjeta za razvitak zdravog, snažnog i plemenitog članstva,
• organiziranje planinarske stručne, izdavačke, marketinške, informativne, vodičke i
turističko-planinarske djelatnosti,
• organiziranje osposobljavanja svog članstva za pojačane napore pri otklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja,
• organiziranje stručnog osposobljavanja svog članstva kroz planinarske škole,
seminare, tečajeve i druge oblike obrazovanja,
• suradnja sa znanstvenim institucijama i drugim udrugama na razvoju planinarstva i
njegovom društvenom vrednovanju,
• usmjeravanje razvitka stručnih, specijalističkih djelatnosti i službi (alpinizam, gorska
služba spašavanja, speleologija, orijentacija, vodička služba, čuvari planinske prirode,
sportsko penjanje, planinarsko skijanje i dr.),
• donošenje smjernica, programa i planova za razvitak planinarske aktivnosti,
• obavljanje i drugih poslova potrebnih za razvitak planinarstva.

 

III. ČLANSTVO I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Članak 9.

Članom Društva postaje se dobrovoljnim pristupom, prihvaćanjem planinarske etike, pravila i
Statuta Društva.
Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik
ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje
pisanu suglasnost.
O prijemu u članstvo odlučuje UO.
Članstvo u Društvu dokazuje se planinarskom iskaznicom i potvrdom o plaćenoj članarini za
tekuću godinu.
Visinu članarine određuje Upravni odbor.

 

Članak 10.

 

Članom Društva može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske kao i
pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Članom Društva može postati i osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom
sposobnošću, ali bez prava sudjelovanja u radu tijela udruge (nominalni članovi).
Stranci i strane pravne osobe mogu postati članovi Društva.
Popis članova vodi Tajnik Društva.
Popis članova vodi se elektronički, a mora sadržavati: podatke o osobnom imenu člana,
njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja
Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail
adresu i sl.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim
tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 11.

Članstvo u Udruzi dijeli se na:
1. redovne članove
2. pridružene članove
Prava i obaveze redovnih članova jesu:
1. da sudjeluju u radu skupštine Udruge sa pravom glasa,
2. da biraju i budu birani u tijela Udruge,
3. da svojim radom u Udruzi doprinose ugledu Udruge,
4. da imaju plačenu članarinu
Prava i obaveze pridruženih članova jesu:
1. da svojim lanstvom u Udruzi doprinose ugledu Udruge
2. da budu informirani o radu Udruge
3. da imaju plačenu članarinu.
Pridruženi članovi svojim radom i zalaganjem u Udruzi mogu biti promaknuti u status
redovnog člana sa svim pravima i obavezama redovnog člana ukoliko sudjeluju u radu
skupštine Udruge.

 

Članak 12.

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu :
• bavljenje planinarskim djelatnostima i zadaćama koje su mu povjerene,
• pridržavanje normi planinarske etike i čuvanje ugleda planinarske udruge,
• redovito plaćanje članarine
• sudjelovanje u donošenju odluka Društva
• davati prijedloge i mišljenja o radu Društva

 

Članak 13.

Članstvo u društvu prestaje :
• prestankom rada Društva,
• istupom,
• neplaćanjem članarine,
• isključenjem (odlukom Suda časti),
• smrću.
Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati
članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Upravni odbor na prijedlog Suda časti.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o
isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva.
Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Društva o žalbi podnesenoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.
Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih
Statutom ili drugim aktima.

Članak 14.

Tijela Društva jesu :
• Skupština,
• Upravni odbor,
• Nadzorni odbor,
• Sud časti.

 

SKUPŠTINA

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom.
Skupštinu čine svi članovi Društva.

 

Članak 16.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se
izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Izvanredna skupština održava se po potrebi.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na temelju odluke Upravnog odbora i u
slučaju kada to zatraži 30 redovnih članova Skupštine pisanim zahtjevom upućenim
Upravnom odboru. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti
dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne
sazove u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovog članka, sazvat će je
predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te naznačeno mjesto i vrijeme održavanja sjednice.
Sjednica Skupštine mora biti objavljena najmanje 15 dana prije održavanja, a prijedlog
dnevnog reda te dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice treba istaknuti u oglasnom prostoru
Društva i na internetskim stranicama Društva.

 

Članak 17.

Sjednicu Skupštine može sazvati i Nadzorni odbor ako to ne učini predsjednik Društva na
prijedlog Nadzornog odbora u slučaju utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Ako Skupštinu ne sazove predsjednik u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, imaju je
pravo sazvati i predlagači.
U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva zadnja upisana osoba ovlaštena za
zastupanje u registru udruga.

 

Članak 18.

Sjednicama Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana koje bira Skupština iz
redova prisutnih članova. Do izbora radnog predsjedništva Skupštinu otvara i njome upravlja
predsjednik Društva.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina
članova Skupštine.
Ako u zakazano vrijeme početka rada Skupštine nije prisutna natpolovična većina redovnih
članova, Skupština se odgađa za 8 dana sa istim dnevnim redom.
Odluke Skupštine se donose javnim glasovanjem, osim u slučajevima predviđenim Statutom
ili ako Skupština odluči o tajnom glasovanju po pojedinim pitanjima.
Glasovanje pri izborima za tijela Saveza je tajno, ako Skupština na samoj sjednici o tome ne
donese drugačiju odluku.
Odluka Skupštine je donesena ako za nju glasuje većina nazočnih redovnih članova, osim kod
prestanka rada Društva, kada se odluke donose većinom ukupnog broja članova Skupštine.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivu Društva. Potpisuju ga
zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika izabrani na sjednici Skupštine Društva.

Skupština Društva:
• utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
• usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
• usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o
radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
• usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
• donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
• odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja
udruga,
• bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
• bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje ( predsjednika, dopredsjednika i
tajnika).
• bira i razrješuje Upravni odbor,
• bira i razrješuje Nadzorni odbor,
• bira i razrješuje Sud časti,
• donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika, (npr. podružnice i sekcije s pravnom
osobnošću i sl.)
• po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
• odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
• odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
• bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
• imenuje i opoziva likvidatora Društva,
• odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih
tijela Društva.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 20.

Upravni odbor je izvršno-operativno tijelo koje organizira, vodi rad i poslovanje Društva
između dviju sjednica Skupštine.
Upravni odbor broji sedam (7) stalnih članova koje biraju članovi Društva iz svojih redova na
Skupštini s mandatom od četiri (4) godine i na tu dužnost mogu biti ponovno izabrani.
Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Društva su ujedno predsjednik, dopredsjednik i tajnik
Upravnog odbora. Ostala četiri (4) članova Upravnog odbora imenuju se odlukom.
U slučaju da između dviju Skupština Društva dođe do ostavke ili nemogućnosti rada do tri
člana Upravnog odbora, Upravni odbor može sam izabrati nove članove Upravnog odbora
između članova Društva do prve sljedeće Skupštine koja bi trebala potvrditi novoizabrane ili
izabrati nove članove Upravnog odbora. Ukoliko je potrebno izabrati više od tri nova člana
Upravnog odbora, saziva se Skupština na kojoj se bira novi Upravni odbor.

 

Članak 21.

Upravni odbor :
• provodi odluke Skupštine,
• priprema i donosi prijedloge godišnjih aktivnosti, financijskih i općih akata te godišnja
izvješća,
• brine o izvršenju plana aktivnosti, financijskog plana i godišnjeg obračuna,
• obavlja poslove u vezi s propagandom, marketingom i prikupljanjem sredstava za rad
Društva,
• imenuje i razrješava blagajnika Društva, potvrđuje voditelje odsjeka i sekcija,
• brine o stručnom usavršavanju svojih članova,
• brine o sigurnosti tijekom aktivnosti,
• odlučuje o visini članarine,
• obavlja ostale poslove u cilju razvoja djelovanja Društva,
• imenuje stručna radna tijela za obavljanje povremenih ili trajnih zadataka iz svog
djelokruga rada,
• utvrđuje prijedloge za priznanja,
• surađuje s planinarskim i drugim udrugama, poduzećima i državnim institucijama.

 

Članak 22.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u 2 mjeseca.
Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora na svoju inicijativu, na
prijedlog tajnika ili najmanje 3 (tri) člana Upravnog odbora.
U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Upravnog odbora rukovodi dopredsjednik,
odnosno član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Društva.
Sjednicu Upravnog odbora može sazvati i Nadzorni odbor.
Sjednice se mogu održati i pisanim putem (e-mailom), ako su na dnevnom redu najviše dvije
točke koje ne zahtijevaju raspravu.
Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara
koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Upravnog odbora na isti način kao
i kad Upravni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Upravnog odbora
moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Upravnog odbora.

 

Članak 23.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice
članova Upravnog odbora i to natpolovičnom većinom svih članova UO.
O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se usvaja na idućoj sjednici.
Zapisnik vodi tajnik Društva, a u njegovoj odsutnosti predsjednik će odrediti drugu osobu
koja će voditi zapisnik.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Nadzorni odbor ima tri člana i tri zamjenika koje bira Skupština na četiri godine. Na tu
dužnost mogu biti ponovno birani.
Članovi Nadzornog odbora biraju među sobom predsjednika Nadzornog odbora.
Str 9

Članak 25.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik Nadzornog odbora.
Za pravovaljano odlučivanje potrebna je natpolovična većina članova Nadzornog odbora.

Članak 26.

Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva, zakonitost i primjenu
općih i organizacijskih akata i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.
Sva tijela Društva dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u cjelokupno poslovanje
Društva.
O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini, daje prijedloge, a može sazvati i
Skupštinu ako utvrdi nepravilnosti u radu i raspolaganju materijalno-financijskim sredstvima.

 

SUD ČASTI

Članak 27.

Sud časti bira Skupština Društva, a sastoji se od tri člana i tri zamjenika s mandatom od četiri
(4) godine. Oni na tu dužnost mogu biti ponovno izabrani. Članovi Suda časti među sobom
biraju predsjednika Suda časti.

 

Članak 28.

Sud časti pokreće i provodi postupke te donosi odluke o nestatutarnom ponašanju članova
Društva ili narušavanju pravila planinarske etike među članovima Društva.
Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik Suda časti.
Za pravovaljano donošenje odluka potrebna je natpolovična većina članova.

 

Članak 29.

Sud časti u provedenom postupku može izreći :
• opomenu i ukor,
• zabranu djelovanja na planinarskim akcijama u roku jedne godine,
• privremeno isključenje iz Društva,
• trajno isključenje iz Društva.
Postupak pokretanja i provođenje odluka Suda časti utvrđuje se Pravilnikom suda časti HPSa.

 

Članak 30.

Nakon odluke Suda časti kažnjena stranka može u roku od 15 dana po dostavi Odluke Suda
časti pokrenuti žalbeni postupak na Skupštini Društva.

 

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 31.

 

Predsjednika Društva bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost može biti
ponovno biran. Predsjednik:
• zastupa Društvo,
• skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
• vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
• odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog
izvješća,
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar
udruga,
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva,
• vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog
plana Društva,
• provodi odluke i zaključke Skupštine,
• saziva i vodi sjednice Skupštine,
• saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i
• obavlja i druge poslove u interesu Društva.
Ukoliko predsjednik prije isteka mandata daje ostavku, on to može učiniti:
• na sjednici Skupštine, u kojem slučaju se na istoj sjednici bira novi predsjednik, ili
• između dviju sjednica Skupštine, tako da ostavku u pisanom obliku predaje Upravnom
odboru, ali mu funkcija predsjednika prestaje nakon održane sjednice Skupštine na
kojoj će se izabrati novi predsjednik. Ovu sjednicu Skupštine (redovnu ili izvanrednu)
predsjednik koji je predao pismenu ostavku dužan je pripremiti i sazvati što prije, a
najkasnije u roku od 60 dana od predaje pismene ostavke.
Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje četiri
godine.
Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to:
• na svoj zahtjev,
• ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
• ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
• ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovu ugledu.
Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova
nazočnih članova.

 

TAJNIK DRUŠTVA
Članak 32.

Tajnik Društva (Upravnog odbora) je samostalan u svom radu, a zadatak mu je da:
• priprema materijale za Skupštinu i Upravni odbor Društva,
• pomaže predsjedniku i dopredsjedniku Društva (Upravnog odbora) u izvršavanju
odluka, zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Društva,
• vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
• vodi zapisnike i pismohranu Društva,
• obavlja i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Društva.
Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini Društva.
Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4)
godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:.
• na svoj zahtjev,
• ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
• ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

 LIKVIDATOR
Članak 33.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao
likvidator upisana u Registar udruga.
Likvidator ne mora biti član Društva.
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka
likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

PRESTANAK RADA DRUŠTVA
Članak 34.

Društvo prestaje s radom:
• kad odluku o tome donese na Skupštini većina članova Društva,
• ako se utvrdi da je Društvo prestalo djelovati ili ako Skupština nije održana najmanje
dvije godine,
• ako se utvrdi da Statut nije u skladu sa Zakonom o udrugama,
• ako Društvo djeluje suprotno odlukama zakona i Statuta,
• ako se broj članova Društva smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge,
• ako je djelovanje Društva pravomoćno zabranjeno,
• u slučaju stečaja.
U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova
likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Istarskom planinarskom savezu, a na
osnovi odluke Skupštine sukladno statutu.
Društvo nema pravo imovinu Društva dijeliti svojim osnivačima, članovima Društva,
osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
Ako se u slučaju prestanka postojanja Društva iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak
s imovinom Društva koji je Društvo odredilo svojim statutom, preostalu imovinu stječe
jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Društva.

 

IMOVINA DRUŠTVA
Članak 35.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine,
dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti predviđenih Statutom,
Str 12
financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana
sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih
imovinskih prava.
Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja
djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 36.

Imovinu Društva od posebnog značaja predstavlja planinarska kuća na Koritima s pripadnim
pratećim objektima (WC, ognjište i dr.), izgrađena dobrovoljnim radom i prilozima članova
Društva, donacijama društveno-političkih organizacija, HPS-a i drugih.
Planinarska kuća na Koritima s pratećim objektima se ne može prodati niti otuđiti na bilo koji
drugi način ili dati u zakup osim uz suglasnost Skupštine.

Članak 37.

Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.
Društvo upravlja svojom imovinom marom dobrog gospodara te u skladu sa zakonskim
propisima.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvari dobit, takva se dobit mora koristiti
isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva.

 

 NAGRADE I PRIZNANJA
Članak 38.

Članovima Društva za njihov rad i zasluge Društvo može dodijeliti priznanje ili nagradu.
Osim toga, Društvo može svoje članove predložiti, zbog izvanrednih zasluga ili rezultata, i za
dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza. Priznanja se dodjeljuju prema pravilniku o
priznanjima koji donosi Upravni odbor.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA
Članak 39.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni
mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od
zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine
članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi
Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona
o mirenju.Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured,
nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa.
Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za
upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja na Izvanrednoj Skupštini Društva, održanoj 21. travnja 2017. godine i čine sastavni dio Statuta Planinarskog društva
„Glas Istre“ donesenog na sjednici Skupštine održanoj 18. veljače 2005. god. i Izmjena i
dopuna Statuta Planinarskog društva „Glas Istre“ donesenih na sjednici Skupštine održanoj
03. lipnja 2009. god i 23. rujna 2015.god.

 

Pula, 20. travanj 2021. god.

Predsjednik Društva:

Željko Ravnić